Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Starting with A the foremost B problem engendered C by

Starting with A the foremost B problem engendered C by

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Starting with (A), the foremost (B) problem engendered (C) by overpopulation is traffic congestion (D).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn