Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Strongly <u>advocating</u> health foods, Jane doesn’t eat an

Strongly <u>advocating</u> health foods, Jane doesn’t eat an

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Strongly advocating health foods, Jane doesn’t eat any chocolate.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

D

“advocate”: ủng hộ, đồng tình với

Trái nghĩa là “deny”: phủ nhận

Ý kiến của bạn