Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự áp bức, bóc lột dã man của Nhật - Pháp đã dẫn đên hậu quả

Sự áp bức, bóc lột dã man của Nhật - Pháp đã dẫn đên hậu quả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự áp bức, bóc lột dã man của Nhật - Pháp đã dẫn đên hậu quả


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn