Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư

Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức về khái niệm gia tăng cơ học

Giải chi tiết:

Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là gia tăng cơ học.

Chọn B

Ý kiến của bạn