Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH có ý nghĩa q

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH có ý nghĩa q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH có ý nghĩa quan trọng nhằm


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn