Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên

Sự khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị của Đảng năm 1930 là xác định:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào đường lối và nội dung của Cương lĩnh chính trị đầu tiên (SGK Lịch sử 12, trang 88) và Luận cương chính trị của Đảng (SGK Lịch sử 12, trang 94 – 95) để so sánh.

Giải chi tiết:

- Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh và Luận cương:

+ Đều xác định lãnh đạo cách mạng là công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

+ Xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận và có mối quan hệ khăng khít với cách mạng thế giới.

- Khác nhau:

+ Lực lượng cách mạng: Cương lĩnh xác định lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, trí thức, tiểu tư sản; còn phú nông, trung tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập. Đối với Luận cương thì xác định lực lượng chỉ gồm quần chúng công – nông.

+ Nhiệm vụ: Cương lĩnh xác định nhiệm vụ là chống đế quốc và phong kiến => xác định đúng nhiệm vụ hàng đầu là giành độc lập; còn Luận cương xác đinh là chống phong kiến và đế quốc => đề cao vấn đề giai cấp và cách mạng ruộng đất (một trong những hạn chế của Luận cương).

Chọn D

Ý kiến của bạn