Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự khác nhau giữa con đường CAM và con đường C4 là về k

Sự khác nhau giữa con đường CAM và con đường C4 là về k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự khác nhau giữa con đường CAM và con đường C4 là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sự khác nhau giữa con đường CAM và con đường C4 là không gian và thời gian

Chọn A

Ý kiến của bạn