Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự không phân ly của một cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở

Sự không phân ly của một cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự không phân ly của một cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sự không phân ly của một cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ dẫn tới trong cơ thể có dòng tế bào bình thường và dòng mang đột biến (Thể khảm).

Chọn A

Ý kiến của bạn