Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện 6/1924 gắn với hoạt động nào của Nguyễn Aí Quốc ở Li

Sự kiện 6/1924 gắn với hoạt động nào của Nguyễn Aí Quốc ở Li

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện 6/1924 gắn với hoạt động nào của Nguyễn Aí Quốc ở Liên Xô?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 82)

Tháng 6-1924, Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản.

Chọn đáp án: B

Ý kiến của bạn