Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường c

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 81.

Giải chi tiết:

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là đọc sơ thào Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7 - 1920).

Chọn B.

Ý kiến của bạn