Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện lịch sử nào đánh dấu Pháp chính thức rút khỏi Đông D

Sự kiện lịch sử nào đánh dấu Pháp chính thức rút khỏi Đông D

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện lịch sử nào đánh dấu Pháp chính thức rút khỏi Đông Dương?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 155)

Với Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, Pháp buộc phải  chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước. Mĩ thất bai trong âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương.

Chọn đáp án: A

Ý kiến của bạn