Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba?

Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn