Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện nào dẫn đến sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chống ph

Sự kiện nào dẫn đến sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chống ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện nào dẫn đến sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chống phát xít giữa Liên Xô và Mĩ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn