Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thây con đư

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thây con đư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thây con đường cứu nước đúng đắn?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn