Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện nào dưới đây chứng tỏ phong trào công nhân Việt

Sự kiện nào dưới đây chứng tỏ phong trào công nhân Việt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện nào dưới đây chứng tỏ phong trào công nhân Việt Nam đã chuyển sang hoàn toàn tự giác?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích.

Giải chi tiết:

- Đáp án A chọn vì Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (đầu năm 1930) chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã hoàn toàn chuyển sang tự giác.

- Đáp án B loại vì việc thành lập Công hội năm 1920 chưa đánh dấu sự chuyển biến từ tự phát sang tự giác, lúc này công nhân vẫn đấu tranh tự phát, chưa có đường lối đấu tranh thống nhất và tổ chức lãnh đạo thống nhất.

- Đáp án C loại vì phong trào vô sản hóa diễn ra trong tiến trình công nhân Việt Nam chuyển dần từ tự phát sang tự giác nhưng phải đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì giai cấp công nhân Việt Nam mới hoàn toàn chuyển sang đấu tranh tự giác.

- Đáp án D loại vì cuộc bãi công của công nhận Ba Son (8 – 1925) mới chỉ đánh dấu công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ tự phát sang tự giác.

Chọn: A

Ý kiến của bạn