Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nenxơn Manđêla?

Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nenxơn Manđêla?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nenxơn Manđêla?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn