Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến của dâ

Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến của dâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 155)

Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương là văn bản pháp lí quốc tế công nhân các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương và được các cường quốc cùng các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng. Nó đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta, song chưa tron vẹn. Cuộc đấu tranh cách mạng vẫn phải tiếp tục nhằm giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước.

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn