Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Sự kiện nào sau đây thuộc về đại Cổ sinh?

 Sự kiện nào sau đây thuộc về đại Cổ sinh?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Sự kiện nào sau đây thuộc về đại Cổ sinh?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Xuất hiện thực vật có hoa, phân hóa côn trùng: Sự kiện thuộc kỷ Kreta, đại Tân sinh.

Phát sinh tảo và động vật không xương sống thấp ở biển: Sự kiện thuộc đại Nguyên sinh.

Phát sinh thú và chim, phân hóa bò sát cổ: Sự kiện thuộc kỉ Jura, đại Tân sinh.

Sự kiện thuộc về đại Cổ sinh là: B, thực vật có hạt xuất hiện, phát sinh bò sát (kỷ Cacbon).

Đáp án B

Ý kiến của bạn