Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện ngày 11.9 ở Mĩ đã đặt ra cho các quốc gia - dân tộc

Sự kiện ngày 11.9 ở Mĩ đã đặt ra cho các quốc gia - dân tộc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện ngày 11.9 ở Mĩ đã đặt ra cho các quốc gia - dân tộc trên thế giới hiện nay là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn