Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sự kiện nổi bật nào tạo nên sự chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong thời gian diễn

Sự kiện nổi bật nào tạo nên sự chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong thời gian diễn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện nổi bật nào tạo nên sự chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong thời gian diễn ra chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cách mạng tháng Mười năm 1917 thành công ở Nga là một sự kiện nổi bật trong phong trào cách mạng thế giới. Đồng thời đánh dấu sự chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới bởi sau đó nhà nước Xô viết ra đời. Đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên thắng lợi trên thế giới, góp phần cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới đứng lên giành độc lập cho mình theo con đường mới. Hơn nữa, chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới nữa mà tồn tại song song với nó là chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chọn: B

Ý kiến của bạn