Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự liên kết nào dưới đây là không phù hợp theo nguyên t

Sự liên kết nào dưới đây là không phù hợp theo nguyên t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự liên kết nào dưới đây là không phù hợp theo nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc và trong cơ chế di truyền ở cấp phân tử


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phát biểu sai là D, trong phiên mã, A mạch gốc sẽ liên kết với U của môi trường, T mạch gốc liên kết với A môi trường.

Chọn D

Ý kiến của bạn