Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp chịu tác động tổng hợp, đồn

Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp chịu tác động tổng hợp, đồn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp chịu tác động tổng hợp, đồng thời của các nhân tố:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn