Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự tiến bộ của thể chế dân chủ A-ten được thể hiện như

Sự tiến bộ của thể chế dân chủ A-ten được thể hiện như

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự tiến bộ của thể chế dân chủ A-ten được thể hiện như thế nào?   


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 23.

Giải chi tiết:

Sự tiến bộ của thể chế dân chủ A-ten được thể hiện: Công dân có quyền tham gia và giám sát đời sống chính trị của đất nước.

Chọn: C

Ý kiến của bạn