Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

support slogan icon motto Giải chi tiếtA support səˈpɔ

support slogan icon motto Giải chi tiếtA support səˈpɔ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Giải chi tiết:

A. support /səˈpɔːt/

B. slogan /ˈsləʊɡən/

C. icon /ˈaɪkɒn/

D. motto /ˈmɒtəʊ/

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm 1.

Chọn A.

Ý kiến của bạn