Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

swallow subject digest household Giải chi tiếtA swallo

swallow subject digest household Giải chi tiếtA swallo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Giải chi tiết:

A. swallow /ˈswɒləʊ/

B. subject /ˈsʌbdʒekt/

C. digest /dɪˈdʒest/

D. household /ˈhaʊshəʊld/

Trọng âm đáp án C rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Chọn C.

Ý kiến của bạn