Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tác động lớn nhất của biển Đông đến thiên nhiên nước ta là:

Tác động lớn nhất của biển Đông đến thiên nhiên nước ta là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tác động lớn nhất của biển Đông đến thiên nhiên nước ta là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn