Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tác giả của văn bản chứa đoạn văn trên là ai

Tác giả của văn bản chứa đoạn văn trên là ai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tác giả của văn bản chứa đoạn văn trên là ai?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

Giải chi tiết:

- Tác giả: Hồ Chí Minh

Ý kiến của bạn