Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộn

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 - 1930), đồng chí Trần Phú đã thông qua


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 94.

Giải chi tiết:

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 - 1930), đồng chí Trần Phú đã thông qua Luận cương chính trị.

Chọn: D

Ý kiến của bạn