Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại Hội nghị BCH TƯ Đảng ( tháng 11/ 1939) , đã thành lập

Tại Hội nghị BCH TƯ Đảng ( tháng 11/ 1939) , đã thành lập

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại Hội nghị BCH TƯ Đảng ( tháng 11/ 1939) , đã thành lập


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn