Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tại sao cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX các nước đế quốc lại tăng cường xâm chiếm thuộc địa?

Tại sao cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX các nước đế quốc lại tăng cường xâm chiếm thuộc địa?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, các nước đế quốc lại tăng cường xâm chiếm thuộc địa?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa do kinh tế các nước phát triển dựa trên sự bóc lột sức lao động của người dân lao động, tài nguyên thiên nhiên không nhiều phải xâm chiếm thuộc địa để vơ vét, chiếm đoạt nguồn tài nguyên để phát triển kinh tế, lượng sản phẩm bão hòa trong nước nên càng phải đi tìm nguồn thị trường mới cho sản phẩm trong nước.

Chọn: B

Ý kiến của bạn