Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại sao nhà nước Văn Lang chưa có pháp luật Do nhà nước

Tại sao nhà nước Văn Lang chưa có pháp luật Do nhà nước

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao nhà nước Văn Lang chưa có pháp luật?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Giải thích.

Giải chi tiết:

- Đáp án A loại vì trải qua 18 đời vua Hùng là thời kì dài, nếu nói mới thành lập chưa thể đưa ra luật pháp hợp lí thì có chăng chỉ đúng ở thời kì đầu.

- Đáp án B chọn vì nhà nước Văn Lang chưa có pháp luật do điều kiện tổ chức nhà nước còn đơn giản, uy tín của vua và quý tộc quan liêu còn lớn nên mới chỉ có hình thức pháp luật khẩu truyền.

- Đáp án C loại vì nếu không có luật pháp thì đất nước sẽ rối ren, khó bề cai trị, điều hành và triển khai các hoạt động.

- Đáp án D loại vì để điều hành đất nước thì chắc chắn phải dựa vào 1 hệ thống luật pháp, dù lúc này chưa có luật thành văn như thời phong kiến.

Chọn: B

Ý kiến của bạn