Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại sao nói “Toàn cầu hóa vừa là thời cơ vừa là thách t

Tại sao nói “Toàn cầu hóa vừa là thời cơ vừa là thách t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao nói: “Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển”?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về bài Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa để giải thích.

Giải chi tiết:

* Khái niệm: Toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia các dân tộc trên thế giới

a. Thời cơ:

- Các quốc gia đều ra sức lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, tăng cường hợp tác tham gia các liên minh kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

- Các quốc gia có thể khai thác nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài.

- Toàn cầu hóa thúc đẩy nhanh, mạnh việc phát triển và xã hội hóa lực lượng sản xuất, đưa lại sự tăng trưởng cao, góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế, đòi hỏi tiến hành cải cách sâu rộng, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế.

- Xu thế chung của thế giới là hòa bình, ổn định hợp tác phát triển lâu dài, tạo cơ hội cho tất cả các nước phát triển.

b, Thách thức:

- Phần lớn các nước đang phát triển có xuất phát điểm thấp về kinh tế, xu thế toàn cầu hóa là sự hội nhập những cùng là sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường trên thế giới với nhiều quốc gia dân tộc, khu vực khác.

- Toàn cầu hóa làm trầm trọng thêm tình trạng phân hóa giàu nghèo, bất công trong xã hội.

- Toàn cầu hóa làm cho mọi mặt của đời sống xã hội kém an toàn hơn, hoặc tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc, xâm phạm độc lập, tự chủ các quốc gia.

- Bản sắc văn hóa dân tộc có nguy cơ mai một -> vấn đề: hòa nhập nhưng không hòa tan. 

Ý kiến của bạn