Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại sao ven biển Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi đ

Tại sao ven biển Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao ven biển Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để sản xuất muối?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn