Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tần số tương ứng của các dấu hiệu có các giá trị 891112

Tần số tương ứng của các dấu hiệu có các giá trị 891112

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tần số tương ứng của các dấu hiệu có các giá trị (8;9;11;12) là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào số liệu đề bài.

Giải chi tiết:

Các giá trị (8;9;11;12) có tần số lần lượt là (4;10;4;2.)

Chọn A.

Ý kiến của bạn