Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tập hợp A = - infty 2 ] cap - 6 + infty là tập nà

Tập hợp A = - infty 2 ] cap - 6 + infty là tập nà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tập hợp (A = left( { - infty ;,,2} right] cap left( { - 6;,, + infty } right)) là tập nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng trục số:


+ Sắp xếp theo thứ tự tăng dần các điểm, đầu mút của các tập hợp trên trục số.


+ Biểu diễn các tập hợp trên trục số (phần nào không thuộc các tập đó thì gạch bỏ).


+ Phần không bị gạch bỏ chính là giao của hai tập hợp.

Giải chi tiết:

Biểu diễn tập hợp (A = left( { - infty ;,,2} right] cap left( { - 6;,, + infty } right)) trên trục số.

Vậy (A = left( { - 6;,,2} right]).

Chọn  A

Ý kiến của bạn