Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 9 nhưng nhỏ hơn 11 D =

Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 9 nhưng nhỏ hơn 11 D =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 9 nhưng nhỏ hơn 11.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ mô tả của tập hợp, viết tập hợp bằng tính chất đặc trưng của tập hợp.

Giải chi tiết:

Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 9 nhưng nhỏ hơn 11 là: (D = left{ {x in mathbb{N}|,,9 < x < 11} right}.)

Ý kiến của bạn