Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tập hợp gồm các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 50

Tập hợp gồm các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 50

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tập hợp gồm các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 50.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ mô tả của tập hợp, viết tập hợp bằng tính chất đặc trưng của tập hợp.

Giải chi tiết:

Tập hợp gồm các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 50 là: (A = left{ {x in mathbb{N}|,,0 < x le 50} right}.)

Ý kiến của bạn