Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tập hợp gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 75 B = x in Z|x 7

Tập hợp gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 75 B = x in Z|x 7

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tập hợp gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 75.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ mô tả của tập hợp, viết tập hợp bằng tính chất đặc trưng của tập hợp.

Giải chi tiết:

Tập hợp gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 75 là: (B = left{ {x in mathbb{N}|,,x < 75} right}.)

Ý kiến của bạn