Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tập xác định của hàm số y = d1 1 - cos x là mathbbRbac

Tập xác định của hàm số y = d1 1 - cos x là mathbbRbac

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tập xác định của hàm số (y = dfrac{1}{{sqrt {1 - cos x} }}) là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Hàm số dạng (y = dfrac{1}{{sqrt {fleft( x right)} }}) xác định khi và chỉ khi (fleft( x right)) xác định và (fleft( x right) > 0).


- Sử dụng tính chất ( - 1 le cos x le 1,,forall x in mathbb{R}).

Giải chi tiết:

Hàm số (y = dfrac{1}{{sqrt {1 - cos x} }}) xác định khi và chỉ khi (1 - cos x > 0 Leftrightarrow cos x < 1).

Mà (cos x le 1,,forall x in mathbb{R}) do đó (cos x ne 1 Leftrightarrow x ne k2pi ,,left( {k in mathbb{Z}} right)).

Vậy TXĐ của hàm số là (mathbb{R}backslash left{ {k2pi ;,,k in mathbb{Z}} right}).

Chọn C.

Ý kiến của bạn