Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tập xác định của hàm số y = tan x + cot x là mathbbRbac

Tập xác định của hàm số y = tan x + cot x là mathbbRbac

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tập xác định của hàm số (y = tan x + cot x) là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hàm số (y = tan x) xác định khi (cos x ne 0).


Hàm số (y = cot x) xác định khi (sin x ne 0).

Giải chi tiết:

Hàm số xác định khi và chỉ khi (left{ begin{array}{l}sin x ne 0\cos x ne 0end{array} right. Leftrightarrow sin 2x ne 0 Leftrightarrow 2x ne kpi  Leftrightarrow x ne dfrac{{kpi }}{2}).

Vậy TXĐ của hàm số là (mathbb{R}backslash left{ {kdfrac{pi }{2};,,k in mathbb{Z}} right}).

Chọn B.

Ý kiến của bạn