Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

TDMNBB là vùng chuyên canh chè lớn nhất nước ta là do:

TDMNBB là vùng chuyên canh chè lớn nhất nước ta là do:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

TDMNBB là vùng chuyên canh chè lớn nhất nước ta là do:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn