Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tế bào mạch gỗ của cây gồm quản bào và tế bào biểu bì q

Tế bào mạch gỗ của cây gồm quản bào và tế bào biểu bì q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tế bào mạch gỗ của cây gồm:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tế bào mạch gỗ của cây gồm quản bào và mạch ống.

Chọn C

Ý kiến của bạn