Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong thời điểm lị

Tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong thời điểm lị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong thời điểm lịch sử


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn