Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3

Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3CH2CH2OH là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào quy tắc gọi tên ancol:


Bước 1: Xác định mạch chính là mạch C dài nhất (có chứa nhóm OH và có nhiều nhánh nhất).


Bước 2: Đánh số thứ tự từ đầu gần nhóm OH sao cho tổng số vị trị nhánh nhỏ nhất.


Bước 3: Sắp xếp và gọi tên nhánh theo thứ tự bảng chữ cái (đối với nhóm chức có nhiều nhóm thì thêm tiền tố chỉ số lượng ở phía trước: 2 - đi, 3 - tri, 4 - tetra, …)


Bước 4: Tên thay thế ancol = Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên hiđrocacbon no tương ứng + số chỉ vị trí nhóm OH + ol.

Giải chi tiết:

(mathop Climits^{left( 3 right)} {H_3} - mathop Climits^{left( 2 right)} {H_2} - mathop Climits^{left( 1 right)} {H_2} - OH) ⟹ Tên gọi: propan-1-ol.

Chọn B.

Ý kiến của bạn