Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tên thay thế của CH3-CH=O là etanal etanol metanal meta

Tên thay thế của CH3-CH=O là etanal etanol metanal meta

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tên thay thế của CH3-CH=O là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cách đọc tên thay thế anđehit:


Bước 1: Xác định mạch chính dài nhất (có chứa nhóm CHO và có nhiều nhánh nhất).


Bước 2: Đánh số thứ tự từ đầu CHO.


Bước 3: Sắp xếp và gọi tên nhánh theo thứ tự bảng chữ cái (đối với nhóm chức có nhiều nhóm thì thêm tiền tố chỉ số lượng phía trước: 2 - đi, 3 - tri, 4 - tetra, ….)


Bước 4: Tên thay thế anđehit = Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên hiđrocacbon no tương ứng + al.

Giải chi tiết:

Tên thay thế của CH3-CH=O là: etanal.

Chọn A.

Ý kiến của bạn