Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thách thức lớn nhất của nền kinh tế nước ta khi nằm trong kh

Thách thức lớn nhất của nền kinh tế nước ta khi nằm trong kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thách thức lớn nhất của nền kinh tế nước ta khi nằm trong khu vực có nền kinh tế phát triển năng động là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn