Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thân cây dài ra là nhờ Tầng sinh vỏ Mầm lá Chồi ngọn Mô

Thân cây dài ra là nhờ Tầng sinh vỏ Mầm lá Chồi ngọn Mô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thân cây dài ra là nhờ:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thân cây dài ra là nhờ mô phân sinh ngọn.

Chọn D

Ý kiến của bạn