Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tháng 11-1993 lịch sử châu Phi ghi nhận sự kiện quan tr

Tháng 11-1993 lịch sử châu Phi ghi nhận sự kiện quan tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tháng 11-1993, lịch sử châu Phi ghi nhận sự kiện quan trọng nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 37.

Giải chi tiết:

Tháng 11-1993, lịch sử châu Phi ghi nhận sự kiện quan trọng: Chế độ Apacthai ở Nam Phi bị xóa bỏ.

Chọn: D

Ý kiến của bạn