Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tháng 6 - 1929 đại biểu các tổ chức cộng sản ở Bắc Kì t

Tháng 6 - 1929 đại biểu các tổ chức cộng sản ở Bắc Kì t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tháng 6 - 1929, đại biểu các tổ chức cộng sản ở Bắc Kì tuyên bố thành lập


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 87.

Giải chi tiết:

Tháng 6 - 1929, đại biểu các tổ chức cộng sản ở Bắc Kì tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.

Chọn: A

Ý kiến của bạn