Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga và sự kết thúc c

Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga và sự kết thúc c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga và sự kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích.

Giải chi tiết:

Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga và sự kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất đã tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á. Cụ thể:

- Cách mạng tháng Mười thành công đã:

+ Làm thay đổi cục diện thế giới. Đánh đổ chủ nghĩa tư bản ở một khâu quan trọng của nó là chủ nghĩa đế quốc, làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới.

+ Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi dẫn đến sự xuất hiện của nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới đã tạo ra một chế độ xã hội chủ nghĩa; làm cho bản đồ thế giới có sự thay đổi.

+ Cách mạng Tháng 10 đã làm cho phong trào cách mạng ở các nước phương Tây và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông (đặc biệt là Việt Nam) có mối quan hệ mật thiết với nhau vì cùng chống lại một kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.

+ Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới, trong đó có phong trào GPDT ở châu Á.

- Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước đế quốc, thực dân tham chiến về cơ bản bị suy yếu, bị tàn phá nặng nề, đây là điều kiện khách quan thuận lợi để nhân dân các nước châu Á đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ý kiến của bạn